LBMA Logo

STATŪTI

Reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā:

2006.gada31.janvārī

Parakstījuši biedrības biedru pilnvarotie pārstāvji:

Uģis.Kalmanis

Gunārs Šteinerts

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē

2005.gada 29.decembrī, Rīgā.

BIEDRĪBAS LATVIJAS BURĀŠANAS MĀCĪBU ASOCIĀCIJA

STATŪTI

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Burāšanas mācību asociācija” (turpmāk tekstā – Asociācija).

1.2. Asociācijas nosaukums angļu valodā ir „Sail Training Association Latvia”.

1.3. Asociācijas saīsinātais nosaukums latviešu valodā ir „LBMA”, angļu valodā – „STA Latvia”.

2.nodaļa. Asociācijas mērķi.

Asociācijas mērķi ir:

2.1. popularizēt un attīstīt jūras burāšanu, īpaši piesaistot jauniešus.

2.2. veicināt burātāju praktisko apmācību burāšanai ar kreiserjahtām un buru kuģiem;

2.3. veicināt Latvijas kreiserjahtu un buru kuģu piedalīšanos starptautiskajās burāšanas mācību regatēs, sniegt tiem metodisko palīdzību un citu nepieciešamo informāciju;

2.4. veicināt burātāju, īpaši jauniešu, praktisko apmācību burāšanai uz citu valstu buriniekiem un kreiserjahtām;

2.5. popularizēt Latvijā Starptautiskās burāšanas mācību organizācijas „Sail Training International” rīkotās regates;

2.6. veicināt Latvijas ostas pilsētu iekļaušanu starptautisko burāšanas sacensību maršrutos un sniegt tām organizatorisku un metodisku palīdzību šo sacensību organizēšanā;

2.7. piesaistīt līdzekļus statūtos paredzēto mērķu izpildei;

2.8. pārstāvēt Latviju Starptautiskajā burāšanas mācību organizācijā „Sail Training International”;

2.9. sadarboties ar citām nevalstiskajām organizācijām, visām juridiskām un fiziskām personām, kas atbalsta burāšanu un jūras burātāju apmācību.

3.nodaļa. Biedru iestāšanās Asociācijā, izstāšanās un izslēgšana.

3.1. Asociācijā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona, kura atbilst likuma nosacījumiem, kā arī ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Asociācijas mērķu sasniegšanu, atzīst un ievēro Asociācijas statūtus.

3.2. Asociācijā ir šādas biedru kategorijas: biedrs un Goda biedrs.

3.3. Goda biedra nosaukumu par nozīmīgiem ieguldījumiem Asociācijas mērķu sasniegšanā var piešķirt valde. Šī nosaukuma piešķiršanu apstiprina biedru kopsapulce.

3.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu Asociācijā pieņem valde, pamatojoties uz divu biedru ieteikumiem un izvērtējot pretendenta rakstveida iesniegumu tuvākajā valdes sēdē un lemjot par uzņemšanu atklātā balsošanā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja līgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Asociācijas biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

3.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas, rakstveidā paziņojot par to valdei.

3.7. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar valdes lēmumu, ja:

3.7.1. biedrs nepilda statūtus, kopsapulces un valdes lēmumus;

3.7.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

3.7.3. ar savu darbību kaitē Asociācijai, kā arī statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

3.8. Jautājumu par Asociācijas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Izslēgtais biedrs valdes lēmumu var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.

4.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

4.1.Asociācijas biedriem ir šādas tiesības:

4.1.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē;

4.1.2. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā iepazīties ar jebkuriem Asociācijas dokumentiem;

4.1.3. piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos un iesniegt priekšlikumus par Asociācijas darbību;

4.1.4. brīvi darboties jebkurās citās biedrībās.

4.2. Asociācijas biedru pienākumi:

4.2.1. ievērot Asociācijas statūtus;

4.2.2. pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;

4.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Asociācijas mērķa realizēšanu;

4.2.4. nepieļaut rīcību, kas kaitē Asociācijas autoritātei.

4.3. Asociācijas Goda biedram ir pienākums atbalstīt Asociācijas mērķa realizēšanu. Asociācijas Goda biedram ir tiesības piedalīties visos Asociācijas organizētajos pasākumos, kā arī piedalīties Asociācijas pārvaldes darbā ar padomdevēja tiesībām.

5. nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

5.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Asociācijas lēmējinstitūcija.

5.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Asociācijas biedri.

5.3. Asociācijas kopsapulcē tiesības balsot ir visiem Asociācijas biedriem, kuri samaksājuši biedru maksu.

5.4. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.

5.5. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

5.6. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

5.7. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem. Biedri, kuri attaisnojošu apstākļu dēļ nevar piedalīties kopsapulcē, var balsot arī rakstiski vai izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus.

5.8. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

5.9. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Asociācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

5.10. Biedriem ir tiesības pieņemt lēmumus bez kopsapulces sasaukšanas, kā arī biedriem ir tiesības rakstiski izteikt savu viedokli par kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem, balsojot rakstiski.

5.11. Valde visiem biedriem nosūta rakstveida lēmuma projektu un dokumentus, kuriem ir nozīme lēmuma pieņemšanā, norādot termiņu, kurā biedrs rakstveidā var balsot ‘’par’’ vai ‘’pret’’ lēmuma pieņemšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu nedēļu no lēmuma projekta izsūtīšanas dienas. Ja biedrs noteiktajā termiņā vai līdz kopsapulces sasaukšanas dienai nav devis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis par lēmuma pieņemšanu.

5.12. Ja lēmums tiek pieņemts bez biedru kopsapulces sasaukšanas, tad tas ir pieņemts, ja par to nodotas vairāk par pusi no visām biedru balsīm.

5.13. Kopsapulce izlemj šādus jautājumus:

  • ievēl Asociācijas valdi;
  • ievēl revidentu;
  • nosaka iestāšanās un biedra maksas;
  • izskata un apstiprina valdes iepriekšējā gada pārskatu;
  • noklausās un apstiprina revidenta ziņojumu;
  • apstiprina Goda biedra nosaukuma piešķiršanu;
  • izlemj jautājumu par Asociācijas likvidāciju vai reorganizāciju.

6.nodaļa. Asociācijas struktūrvienības.

6.1. Ar kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Asociācijas teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Asociācijas kopsapulce.

7.nodaļa. Izpildinstitūcija.

7.1. Asociācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valde tiek ievēlēta uz 3 gadiem.

7.2. Kopsapulce no valdes locekļu vides ievēl valdes priekšsēdētāju.

7.3. Valde pārzina un vada Asociācijas lietas, pārvalda Asociācijas mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

7.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Asociāciju atsevišķi. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Asociāciju tikai kopā ar 2 valdes locekļiem.

7.5. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

7.6. Valdes loceklis var prasīt tādu izdevumu segšanu, kuri radušies viņa pienākumu izpildes gaitā.

8.nodaļa. Revidents.

8.1. Asociācijas finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz 3 gadiem.

8.2. Asociācijas revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

8.3. Revidents:

8.3.1. biedru kopsapulces noteiktajos termiņos veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

8.3.2. dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;

8.3.3. sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu darbības uzlabošanu.

8.4. Biedru kopsapulce apstiprina Asociācijas gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

9.nodaļa. Biedru nauda.

9.1. Asociācijas biedri maksā biedru naudu, kuras gada apmēru nosaka pilnsapulce.

9.2. Goda biedri no biedru naudas ir atbrīvoti.

9.3. Biedru nauda ir jāsamaksā par tekošo gadu līdz 31.martam vai līdz gadskārtējai biedru kopsapulcei.